Giỏ hàng

CHÍNH SÁCH HỘI VIÊN

CHÍNH SÁCH HỘI VIÊN

I. Chu kỳ xét hạng:

Để được nâng hạng, hội viên phải đáp ứng điều kiện là tích lũy đủ số tiền mua hàng tại Shop LifeBox trong vòng 12 tháng liên tục tính từ ngày đầu tiên của tháng mà hội viên đăng ký tham gia hoặc được nâng hạng.

  • Ví dụ: Hội viên đăng ký tham gia ngày 15/01/2021 thì đến 01/01/2022 sẽ được xem xét số điểm xét hạng tích lũy để xếp hạng cho chu kỳ tiếp theo. Khi hội viên đáp ứng các yêu cầu này, việc nâng hạng hội viên sẽ có hiệu lực từ ngày tiếp theo sau khi đạt điều kiện.


II. Xét hạng hội viên:

Có 4 hạng Hội viên là Bạch Kim, Vàng, Bạc, Đồng. Hội viên khi đăng ký tham gia sẽ được xếp ở Hạng Đồng. 

Số điểm xét hạng cần tích lũy tối thiểu trong mỗi chu kỳ cụ thể như sau:


III. Ưu đãi hội viên


IV. Nâng hạng hội viên
Hội viên có thể được thăng hạng đúng theo chu kỳ xét hạng hoặc thăng hạng trước chu kỳ xét hạng: 
  • Thăng hạng đúng chu kỳ xét hạng: hội viên sẽ được nâng hạng khi tích lũy đủ số tiền để thăng hạng trong vòng 12 tháng.

+ Ví dụ: 01/01/2021 tham gia hội viên Đồng.

-->27/01/2021 hoàn tất giao dịch với số tiền là NT$1,200. 02/02/2021 hoàn tất giao dịch với số tiền là NT$2,000. 05/04/2021 hoàn tất giao dịch với số tiền là NT$1,500. 29/12/2021 hoàn tất giao dịch với số tiền là NT$500.

-->Vì tổng số tiền mua hàng tính từ 27/01/2021 đến 29/12/2021 mới đủ NT$5,000, nên Hội viên sẽ được nâng hạng Bạc vào kỳ xét hạng ngày 01/01/2022.

  • Thăng hạng trước chu kỳ xét hạng: hội viên tích lũy đủ số tiền để thăng hặng trước khi kết thúc chu kỳ xét hạng hiện tại.

+ Ví dụ: ngày 01/01/2021 tham gia hội viên Đồng.

-->29/01/2021 mua đơn hàng với số tiền là NT$5,015.

-->30/01/2021 sẽ được nâng hạng thành Hội viên Bạc.


V. Giữ hạng và hạ hạng 

  • Hội viên sẽ hạ xuống hạng thấp hơn nếu số tiền xét hạng tích lũy không đủ để duy trì hạng hội viên hiện tại.

+ Ví dụ: 01/01/2021 hội viên được nâng hạng lên Hội viên Bạc

-->29/01/2021 hoàn tất giao dịch với số tiền là NT$3,015.

-->30/08/2021 hoàn tất giao dịch với số tiền là NT$450.

-->Vì hội viên không tích lũy đủ số tiền NT$5,000 cho đến 01/01/2022. Cho nên Hội viên sẽ hạ hạng thành Hội viên Đồng vào 02/01/2022.

  • Hội viên được giữ hạng nếu số tiền xét hạng tích lũy trong chu kỳ không đủ để thăng hạng cao hơn nhưng vẫn đủ để duy trì hạng hội viên hiện tại. 

Ví dụ: 01/01/2021 tham gia hội viên Đồng.

-->29/01/2021 hoàn tất giao dịch đơn hàng với số tiền là NT$5,015.

-->30/01/2021 sẽ được nâng hạng thành Hội viên Bạc.

-->Vì số tiền tích lũy mua hàng của Hội viên kể từ ngày được nâng hạng thành Hội viên Bạc cho đến 01/01/2022 đã đủ NT$5,000 nhưng chưa đạt NT$10,000, tư cách Hội viên Bạc sẽ được duy trì vào năm sau. (02/01/2022-02/01/2023)


*Lưu ý:

  • Tư cách hội viên Bạc, hội viên Vàng và hội viên Bạch Kim sẽ tự động hết hạn mà không cần thông báo nếu trong vòng 1 năm mà hội viên không có cập nhật nào trong lịch sử mua hàng.
  • Tất cả quyền lợi, thể lệ tham gia chương trình hội viên của LifeBox có thể thay đổi tùy theo quy định tại từng thời điểm của công ty.